full name
cyclin dependent kinase inhibitor 2B

synonyms
CDK4I, INK4B, MTS2, P15, p15INK4b, TP15, CDKN2B, ENSG00000147883

HGNC
HGNC:1788

Entrez Gene
Gene:1030

ENSEMBL
ENSG00000147883

location
chr: 9
start: 22002902
stop: 22009312
strand: -

transcripts
NM_004936.3
NM_078487.2

pathways
Cell Cycle [NCBI:1269741] [REACTOME:R-HSA-1640170]
Cell Cycle, Mitotic [NCBI:1269763] [REACTOME:R-HSA-69278]
Cell cycle [NCBI:83054] [KEGG:hsa04110] [PUBMED:7973727] [PUBMED:17568790] [PUBMED:9832503] [PUBMED:16936746] [PUBMED:9029154] [PUBMED:12573239] [PUBMED:19020303] [PUBMED:9618481] [PUBMED:12809600] [PUBMED:8242749] [PUBMED:10385618] [PUBMED:17426725] [PUBMED:17018296] [PUBMED:16212951] [PUBMED:12925736] [PUBMED:11099028] [PUBMED:15568976] [PUBMED:15838516] [PUBMED:15838523] [PUBMED:15876871] [PUBMED:7908906] [PUBMED:9889196]
Cellular Senescence [NCBI:1270426] [REACTOME:R-HSA-2559583] [PUBMED:21078816] [PUBMED:18711403] [PUBMED:22048312] [PUBMED:19818705] [PUBMED:17662938] [PUBMED:23746838] [PUBMED:9282108] [PUBMED:17667954] [PUBMED:13905658]
Cellular responses to stress [NCBI:1270414] [REACTOME:R-HSA-2262752] [PUBMED:15709958]
Cyclin D associated events in G1 [NCBI:1269767] [REACTOME:R-HSA-69231]
FoxO signaling pathway [NCBI:921162] [KEGG:hsa04068] [PUBMED:23325358] [PUBMED:15005655] [PUBMED:18951090] [PUBMED:22761423] [PUBMED:22902436] [PUBMED:16288288] [PUBMED:19701188] [PUBMED:16964248] [PUBMED:18045156] [PUBMED:18403263] [PUBMED:21613825] [PUBMED:21440011] [PUBMED:17470511] [PUBMED:21238503] [PUBMED:17522590] [PUBMED:15084259] [PUBMED:23801966] [PUBMED:17569704] [PUBMED:15516968]
G1 Phase [NCBI:1269766] [REACTOME:R-HSA-69236]
Gene Expression [NCBI:1269649] [REACTOME:R-HSA-74160]
Generic Transcription Pathway [NCBI:1269650] [REACTOME:R-HSA-212436] [PUBMED:15175151] [PUBMED:14744435] [PUBMED:15680972] [PUBMED:11395415] [PUBMED:15896744] [PUBMED:10235266] [PUBMED:14986688] [PUBMED:12023297] [PUBMED:15680973] [PUBMED:16751179] [PUBMED:11861166] [PUBMED:16429119] [PUBMED:16719718] [PUBMED:16921404] [PUBMED:15690163]
HTLV-I infection [NCBI:373901] [KEGG:hsa05166] [PUBMED:17446673] [PUBMED:16436385] [PUBMED:14686485] [PUBMED:19861996] [PUBMED:19092975] [PUBMED:11325603] [PUBMED:16155602] [PUBMED:12910251] [PUBMED:16155605] [PUBMED:16036567] [PUBMED:11244044] [PUBMED:18702816] [PUBMED:15569630] [PUBMED:21114861] [PUBMED:16155611] [PUBMED:17384582] [PUBMED:16155608] [PUBMED:10602469] [PUBMED:19014483] [PUBMED:9325311]
Mitotic G1-G1/S phases [NCBI:1269764] [REACTOME:R-HSA-453279]
Oncogene Induced Senescence [NCBI:1270427] [REACTOME:R-HSA-2559585] [PUBMED:10722742] [PUBMED:20583212] [PUBMED:8521522] [PUBMED:20534573] [PUBMED:11234019] [PUBMED:14729966] [PUBMED:12839923] [PUBMED:8319905] [PUBMED:18365017] [PUBMED:15572696] [PUBMED:9529249] [PUBMED:10733595] [PUBMED:9824166] [PUBMED:11782450] [PUBMED:8259215] [PUBMED:7588608] [PUBMED:8552081] [PUBMED:9704925] [PUBMED:22336108] [PUBMED:11883935]
Oxidative Stress Induced Senescence [NCBI:1270428] [REACTOME:R-HSA-2559580] [PUBMED:17344414] [PUBMED:17332741] [PUBMED:8622688] [PUBMED:7588633] [PUBMED:15563468] [PUBMED:15287722] [PUBMED:11062067] [PUBMED:16337592] [PUBMED:14532106] [PUBMED:17254968] [PUBMED:15866172] [PUBMED:9628874] [PUBMED:12171911] [PUBMED:7816143] [PUBMED:22020331] [PUBMED:11564866] [PUBMED:9162092] [PUBMED:8974401] [PUBMED:19451217] [PUBMED:12808055] [PUBMED:17210787] [PUBMED:8846784] [PUBMED:19462008] [PUBMED:12134156] [PUBMED:8626550] [PUBMED:8774846] [PUBMED:12189133] [PUBMED:9195981] [PUBMED:8622669] [PUBMED:8259215] [PUBMED:19528227] [PUBMED:9564042] [PUBMED:9529249] [PUBMED:16436515] [PUBMED:19451218] [PUBMED:17395714] [PUBMED:9030721] [PUBMED:12435631] [PUBMED:22325352]
Pathways in cancer [NCBI:83105] [KEGG:hsa05200] [PUBMED:12244301] [PUBMED:15156182] [PUBMED:16899407] [PUBMED:12621137] [PUBMED:21193867] [PUBMED:16001072] [PUBMED:11707511] [PUBMED:11253051] [PUBMED:11071626] [PUBMED:17251915] [PUBMED:11736900] [PUBMED:16557281] [PUBMED:16699851] [PUBMED:16189702] [PUBMED:11902573] [PUBMED:16555243] [PUBMED:8069858] [PUBMED:15310786] [PUBMED:9834202] [PUBMED:16700615] [PUBMED:12545153] [PUBMED:15656799] [PUBMED:12154354] [PUBMED:11895903] [PUBMED:11527574] [PUBMED:16326109] [PUBMED:16339096] [PUBMED:11160144] [PUBMED:15724144] [PUBMED:12951584] [PUBMED:10647931] [PUBMED:16881963] [PUBMED:15557758] [PUBMED:11477132] [PUBMED:15721476] [PUBMED:15625120] [PUBMED:16236521] [PUBMED:14967450] [PUBMED:15942304] [PUBMED:17287871] [PUBMED:14634372] [PUBMED:15573119] [PUBMED:15009714] [PUBMED:16112428] [PUBMED:15611513] [PUBMED:16001050] [PUBMED:15349822] [PUBMED:16551846] [PUBMED:15978322] [PUBMED:15774796] [PUBMED:16352814] [PUBMED:12951588] [PUBMED:10944551] [PUBMED:10740269] [PUBMED:15639402] [PUBMED:12407699] [PUBMED:11130178] [PUBMED:15109562] [PUBMED:11170304] [PUBMED:11276000] [PUBMED:9643506] [PUBMED:16248975] [PUBMED:16242838] [PUBMED:12946833] [PUBMED:11559746] [PUBMED:9196022] [PUBMED:12079267] [PUBMED:15468170] [PUBMED:16064138] [PUBMED:14580692] [PUBMED:15082523] [PUBMED:15551095] [PUBMED:17062879] [PUBMED:17211469] [PUBMED:11720739] [PUBMED:12588368] [PUBMED:11057895] [PUBMED:9422516] [PUBMED:12894244] [PUBMED:15479695] [PUBMED:16189154] [PUBMED:12878745] [PUBMED:11900250] [PUBMED:11103787] [PUBMED:15122209] [PUBMED:12711111] [PUBMED:12243753] [PUBMED:16306523] [PUBMED:16702400] [PUBMED:15270885] [PUBMED:14685170] [PUBMED:14586404] [PUBMED:11078609] [PUBMED:15284264] [PUBMED:10505543] [PUBMED:11223406] [PUBMED:14982876] [PUBMED:12648469] [PUBMED:12867060] [PUBMED:15711891] [PUBMED:12094241] [PUBMED:16642045] [PUBMED:11463388] [PUBMED:12762887] [PUBMED:15746962] [PUBMED:15823750] [PUBMED:16750612] [PUBMED:16484590] [PUBMED:11459867] [PUBMED:16146838] [PUBMED:14556242] [PUBMED:15947972] [PUBMED:12563308] [PUBMED:16946003] [PUBMED:15948971] [PUBMED:11407945] [PUBMED:12737309] [PUBMED:16095998] [PUBMED:12351585] [PUBMED:24508914] [PUBMED:12084351] [PUBMED:11807782] [PUBMED:14695152] [PUBMED:10453277] [PUBMED:17554387] [PUBMED:15841168] [PUBMED:12616528] [PUBMED:10403855] [PUBMED:16054233] [PUBMED:16474624] [PUBMED:16822996] [PUBMED:17028294] [PUBMED:11224709] [PUBMED:11750244] [PUBMED:11905738] [PUBMED:15719031] [PUBMED:10843728] [PUBMED:16110317] [PUBMED:11721960] [PUBMED:12741677] [PUBMED:7585656] [PUBMED:12801837] [PUBMED:16551847] [PUBMED:12459728] [PUBMED:11431710] [PUBMED:12468433] [PUBMED:11165748] [PUBMED:16042571] [PUBMED:16508724] [PUBMED:15000146] [PUBMED:17149381] [PUBMED:15948711] [PUBMED:14747944] [PUBMED:14737121] [PUBMED:12379883] [PUBMED:17158541] [PUBMED:12850530] [PUBMED:10835690] [PUBMED:16870043]
Regulation of nuclear SMAD2/3 signaling [NCBI:137963] [Pathway Interaction Database:smad2_3nuclearpathway] [PUBMED:15009097] [PUBMED:11790301] [PUBMED:11836524] [PUBMED:10995736] [PUBMED:11114293] [PUBMED:10973944] [PUBMED:10022869] [PUBMED:11058129] [PUBMED:9722503] [PUBMED:12904571] [PUBMED:14993291] [PUBMED:11013220] [PUBMED:15363409] [PUBMED:9702197] [PUBMED:12718878] [PUBMED:11331591] [PUBMED:12167862] [PUBMED:14729983] [PUBMED:9707553] [PUBMED:10878024] [PUBMED:9679060] [PUBMED:10887155] [PUBMED:10199400] [PUBMED:12631740] [PUBMED:11555647] [PUBMED:15688032] [PUBMED:12150994] [PUBMED:12374795] [PUBMED:9606191] [PUBMED:9702198] [PUBMED:10518526] [PUBMED:10575014] [PUBMED:10485843] [PUBMED:11283614] [PUBMED:10722728] [PUBMED:10037600] [PUBMED:15241418] [PUBMED:14691252] [PUBMED:10748032] [PUBMED:12551947] [PUBMED:14671321] [PUBMED:11427533] [PUBMED:11711431] [PUBMED:10531362] [PUBMED:11571228] [PUBMED:10085140] [PUBMED:17478422] [PUBMED:15044954] [PUBMED:10964912] [PUBMED:11707452] [PUBMED:11801598] [PUBMED:17074756] [PUBMED:12226080] [PUBMED:10557285] [PUBMED:10843994] [PUBMED:15084259] [PUBMED:10531062] [PUBMED:16959612] [PUBMED:9679056] [PUBMED:10652350] [PUBMED:9618481] [PUBMED:11927558] [PUBMED:9732876]
SMAD2/SMAD3:SMAD4 heterotrimer regulates transcription [NCBI:1269528] [REACTOME:R-HSA-2173796] [PUBMED:22275377] [PUBMED:18568018] [PUBMED:15150273] [PUBMED:10934479] [PUBMED:11294908] [PUBMED:12592392] [PUBMED:10022869] [PUBMED:14657019] [PUBMED:11013220] [PUBMED:11274402] [PUBMED:19914168] [PUBMED:12150994]
Senescence-Associated Secretory Phenotype (SASP) [NCBI:1270431] [REACTOME:R-HSA-2559582] [PUBMED:18411265] [PUBMED:21979375] [PUBMED:18267069] [PUBMED:19597488] [PUBMED:19218920] [PUBMED:20818427] [PUBMED:11114305] [PUBMED:8617720] [PUBMED:22178396] [PUBMED:19805069] [PUBMED:23770676] [PUBMED:8384717] [PUBMED:18555777] [PUBMED:21686281] [PUBMED:20351173] [PUBMED:8688489] [PUBMED:19053174] [PUBMED:8234276] [PUBMED:18555778]
Signal Transduction [NCBI:1269379] [REACTOME:R-HSA-162582] [PUBMED:17604717] [PUBMED:19648010] [PUBMED:16260143] [PUBMED:11742412] [PUBMED:19536106] [PUBMED:15863030] [PUBMED:19379690] [PUBMED:19458711] [PUBMED:19935667] [PUBMED:21252999] [PUBMED:15520807] [PUBMED:17496910] [PUBMED:15450248] [PUBMED:18043707] [PUBMED:16939974] [PUBMED:19762341] [PUBMED:18483217] [PUBMED:17084981] [PUBMED:21781017] [PUBMED:19619488]
Signaling by TGF-beta Receptor Complex [NCBI:1269523] [REACTOME:R-HSA-170834] [PUBMED:19648010]
Small cell lung cancer [NCBI:83118] [KEGG:hsa05222] [PUBMED:12711111] [PUBMED:11463388] [PUBMED:12741677] [PUBMED:11905738] [PUBMED:11807782] [PUBMED:12379883] [PUBMED:12243753] [PUBMED:12616528] [PUBMED:11720739] [PUBMED:15109562] [PUBMED:12407699] [PUBMED:10944551] [PUBMED:16112428] [PUBMED:11559746] [PUBMED:16064138] [PUBMED:11902573]
TGF-beta signaling pathway [NCBI:83064] [KEGG:hsa04350] [PUBMED:11836504] [PUBMED:14534577] [PUBMED:10021351] [PUBMED:12809600] [PUBMED:14557817] [PUBMED:14769828] [PUBMED:10519551] [PUBMED:12163231] [PUBMED:19758997] [PUBMED:12466190] [PUBMED:11252746] [PUBMED:15063168] [PUBMED:9847239] [PUBMED:11252892]
Transcriptional activity of SMAD2/SMAD3:SMAD4 heterotrimer [NCBI:1269527] [REACTOME:R-HSA-2173793] [PUBMED:12150994] [PUBMED:16751101] [PUBMED:10199400] [PUBMED:18568018] [PUBMED:19135894] [PUBMED:10531062]
Validated targets of C-MYC transcriptional repression [NCBI:169353] [Pathway Interaction Database:myc_represspathway] [PUBMED:17082179] [PUBMED:11282029] [PUBMED:9869632] [PUBMED:15021909] [PUBMED:16167342] [PUBMED:18056446] [PUBMED:18045875] [PUBMED:1670896] [PUBMED:18393360] [PUBMED:7556187] [PUBMED:11313917] [PUBMED:17471507] [PUBMED:12418961] [PUBMED:9927431] [PUBMED:9924025] [PUBMED:18483244] [PUBMED:14716294] [PUBMED:15506972] [PUBMED:15616584] [PUBMED:12729735] [PUBMED:19219026] [PUBMED:12747840] [PUBMED:2182320] [PUBMED:12545156] [PUBMED:15367674] [PUBMED:11283613] [PUBMED:12384701] [PUBMED:18066065] [PUBMED:18455888] [PUBMED:10920185] [PUBMED:17881732] [PUBMED:20190815] [PUBMED:16352593] [PUBMED:17050536] [PUBMED:11283614] [PUBMED:16391002] [PUBMED:11804592] [PUBMED:7870572] [PUBMED:16940161] [PUBMED:12695333] [PUBMED:17159920] [PUBMED:8972190] [PUBMED:9312026] [PUBMED:17485441] [PUBMED:16288014]
Viral carcinogenesis [NCBI:658418] [KEGG:hsa05203] [PUBMED:9990017] [PUBMED:15173177] [PUBMED:16036567] [PUBMED:16581947] [PUBMED:9060639] [PUBMED:17457345] [PUBMED:15956361] [PUBMED:21421561] [PUBMED:18391203] [PUBMED:21040832] [PUBMED:9837909] [PUBMED:17645777] [PUBMED:15967719] [PUBMED:12686421] [PUBMED:17049016] [PUBMED:21152115] [PUBMED:11160754] [PUBMED:21966251] [PUBMED:17979705] [PUBMED:8617242] [PUBMED:12925958] [PUBMED:10873631] [PUBMED:21250384] [PUBMED:15614436] [PUBMED:10354594] [PUBMED:20494113] [PUBMED:18702816] [PUBMED:9651361] [PUBMED:16459163] [PUBMED:11278402] [PUBMED:15510157] [PUBMED:19956178] [PUBMED:18251977] [PUBMED:11766888] [PUBMED:10824878] [PUBMED:21372216] [PUBMED:11244044] [PUBMED:17894800] [PUBMED:11905817] [PUBMED:21347341] [PUBMED:12186904] [PUBMED:9374493] [PUBMED:16352731] [PUBMED:12770701] [PUBMED:17384582] [PUBMED:14506283] [PUBMED:11091847] [PUBMED:17267064] [PUBMED:11886269] [PUBMED:21177815] [PUBMED:10400746] [PUBMED:19156753] [PUBMED:9882379] [PUBMED:14559998] [PUBMED:15767449] [PUBMED:22110506] [PUBMED:20534855] [PUBMED:15542638] [PUBMED:9343405] [PUBMED:10405893] [PUBMED:19400863] [PUBMED:9349482] [PUBMED:14747563] [PUBMED:21647825] [PUBMED:12970441] [PUBMED:11669605] [PUBMED:15795286] [PUBMED:21994562] [PUBMED:14530271] [PUBMED:9594662] [PUBMED:22566809] [PUBMED:19651473] [PUBMED:8756622] [PUBMED:15105524] [PUBMED:15452270] [PUBMED:18948197] [PUBMED:16760382] [PUBMED:10793105] [PUBMED:21084867] [PUBMED:16308315] [PUBMED:16155604] [PUBMED:16381817] [PUBMED:16828973] [PUBMED:15342967] [PUBMED:15692053] [PUBMED:10855768] [PUBMED:19078975] [PUBMED:12379483] [PUBMED:15310405] [PUBMED:8223437] [PUBMED:16939421] [PUBMED:12910250] [PUBMED:16039586] [PUBMED:18201576] [PUBMED:21102637] [PUBMED:21743832] [PUBMED:20592731] [PUBMED:10644344] [PUBMED:10074132] [PUBMED:19715458] [PUBMED:16155601] [PUBMED:11604508] [PUBMED:15919895] [PUBMED:11099494] [PUBMED:18385245] [PUBMED:19854353] [PUBMED:12101418]