full name
mitochondrially encoded tRNA tyrosine

synonyms
MTTY, TRNY, MT-TY

HGNC
HGNC:7502

Entrez Gene
Gene:4579

ENSEMBL
ENSG00000210144

location
chr: MT
start: 5826
stop: 5891
strand: -

transcripts
ENST00000387409.1

pathways
Aminoacyl-tRNA biosynthesis [NCBI:83030] [KEGG:hsa00970] [PUBMED:15314242] [PUBMED:18252769]