gene
EPHA3
synonym(s): EK4, ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4, EPHA3, ENSG00000044524

refseq transcript
NM_005233.5

refseq protein
NP_005224.2

ensembl transcript
ENST00000336596.6

ensembl protein
ENSP00000337451.2