gene
EPHA3
synonym(s): EK4, ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4, EPHA3, ENSG00000044524

refseq transcript
NM_182644.2

refseq protein
NP_872585.1

ensembl transcript
ENST00000452448.6

ensembl protein
ENSP00000399926.2